fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Activiteiten: hieronder wordt verstaan trainingen, workshops, seminars en masterclasses.
 • Deelnemer: hieronder wordt verstaan degene die al dan niet tegen betaling een van de hiervoor in 1.1. vermelde activiteiten bezoekt.

Artikel 2 – Geldigheid voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn op alle activiteiten van Stadshuys053 van toepassing.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt binden Stadshuys053 niet. Stadshuys053 handelt uitsluitend onder toepassing van haar eigen voorwaarden.

Artikel 3 – Inschrijving deelnemer

3.1 Alle aanmeldingen worden schriftelijk gedaan en ook bevestigd. Deelnemer kan zich online aanmelden via de website www.stadshuys053.nl. De aanmeldingen geschieden via het inschrijfformulier aldaar.

3.2 De inschrijving voor de in 1.1. vermelde activiteiten, geschiedt in volgorde van ontvangst van inschrijving. Na betaling ontvangt de deelnemer per email een bevestiging van de registratie voor de door haar/hem geselecteerde inspiratiesessies en een PDF van de voldane factuur (ineens of in maandelijkse termijnen). Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Stadshuys053 is de inschrijving van de deelnemer definitief. Daarna heeft de deelnemer 14 dagen wettelijke bedenktijd, daarna zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

3.3 Ongeveer 2 weken voor aanvang van de sessie ontvangt de deelnemer nadere informatie over het exacte programma, tijden e.d.

3.4 Indien een activiteit is volgeboekt, ontvangt de deelnemer daarvan direct bij aanmelding een melding. Uw naam wordt op een wachtlijst geplaatst en u krijgt bericht wanneer de betreffende sessie herhaald wordt, of er uitval is van een andere deelnemer.

3.5 Indien een inspiratiesessie wegens onvoldoende animo/inschrijvingen komt te vervallen, dan ontvangt de deelnemer daarvan ongeveer drie weken vooraf schriftelijk bericht. De deelnemer krijgt geen restitutie maar krijgt de mogelijkheid een andere sessie te boeken.

3.5 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Artikel 4 – Annulering

Bij een annulering van een sessie wordt (na de 14 dagen wettelijke bedenktijd) afhankelijk van het moment van annuleren kosten in rekening gebracht te weten:

 • Bij annuleren binnen 2 maanden voor aanvangsdatum eerste inspiratiesessie 50% van de totale kosten;
 • Bij annuleren minder dan 6 weken voor aanvang van de eerste sessie 75% van de totale kosten.

Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvangsdatum van de eerste inspiratiesessie, verleent Stadshuys053 geen restitutie.

Elke annulering geschiedt tegen € 15 administratiekosten. Deze bevatten de transactiekosten voor IDEAL, Creditcards, Paypal.

Artikel 5 – Voorbehoud copyright

5.1 Alle door of in opdracht van Stadshuys053 gemaakte materialen en grafische of andere ontwerpen, gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven het intellectuele eigendom van Stadshuys053 en/of de sprekers. Het eigendomsrecht van het cursus-/opleidingsmateriaal ligt bij Stadshuys053 en/of de sprekers.

5.2 Video en fotografie: het is de deelnemers niet toegestaan tijdens de sessies video opnamen te maken. Foto’s zijn uitsluitend te maken van de presentatie van de spreker en uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Stadshuys053 onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Stadshuys053 blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede door zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Stadshuys053 of diens leveranciers.

6.2 Stadshuys053 is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht Stadshuys053 niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de deelnemer verplicht de tot dat moment verrichtte werkzaamheden aan Stadshuys053 te betalen.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

7.1 Op alle overeenkomsten van Stadshuys053 is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Geschillen

8.1. Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te Almelo beslecht worden, ook indien de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

Artikel 9 – Privacybeleid

9.1 Vanaf 15 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Stadshuys053 houdt zich uiteraard aan de richtlijnen van AVG. Gegevens van deelnemers blijven alleen in eigen bezit van Stadshuys053 en deze informatie zal nooit zonder toestemming van deelnemers worden verstrekt aan derden. Voor meer info over ons privacybeleid zie www.stadshuys053.nl

9.2 Stadshuys053 verwerkt persoonsgegevens over de deelnemer omdat deze gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze zelf gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Naam bedrijf / school(organisatie)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens (prive en werk)
 • Geboortedatum
 • Geslacht

9.3 Naast algemene persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op de opdracht van de deelnemer.

9.4 Stadshuys053 verwerkt persoonsgegevens van deelnemer voor de volgende doelen:

– het afhandelen van de betaling per deelnemer

– voortgang betreffende de inspiratiesessies

– verzenden van de Stadshuys053 nieuwsbrief

– Om benodigde informatie betreffende het opleidingsprogramma te doen toekomen

– De deelnemer te kunnen bellen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen of diensten bij de deelnemer af te leveren

Stadshuys053 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

9.5 Alle informatie die u aan Stadshuys053 verstrekt zullen discreet en met inachtneming van de privacywet worden behandeld.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Stadshuys053 is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Stadshuys053 wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens deze verzekering in het betreffende geval voor rekening van Stadshuys053 komt.

Indien, om welke reden ook, deze verzekering geen uitkering verleent, is de aansprakelijkheid van Stadshuys053 beperkt tot de deelnemersprijs. De aansprakelijkheid van Stadshuys053 is verder beperkt tot schade van de deelnemer zelf en waarvan de deelnemer aantoont dat hij of zij deze schade niet op een eigen verzekering of instantie/werkgever kan verhalen. Dit artikel geldt niet alleen voor de rechtspersoon Stadshuys053 maar ook voor de bij Stadshuys053 werkzame natuurlijke personen. Tenzij sprake is van schade veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos handelen van de betreffende (rechts)persoon.

Oliemolensingel 175    7511 BB Enschede    +31(0)6 3303 5922    info@stadshuys053.nl